Skip to main content

Thông tin về ung thư bằng Tiếng Việt

Cancer Information in Vietnamese

Thông tin của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ sau đây có bằng Tiếng Việt, cùng với các bản dịch bằng Tiếng Anh. Quý vị có thể tải về và in ra miễn phí các bản PDF này để chia sẻ với bệnh nhân hay người thân của mình. 

Thông tin này là nhằm dành cho những người sống ở Mỹ mà có thể có ngôn ngữ chính không phải là Tiếng Anh. Các yếu tố rủi ro gây ung thư, xét nghiệm sàng lọc và phương pháp điều trị có thể khác nhau giữa các quốc gia. 


The following American Cancer Society information is available in Vietnamese, along with their English translations. These PDFs are free to download and print to share with your patients or loved ones.

This information is intended for people living in the United States who may have a primary language other than English. Cancer risk factors, screening tests, and treatments can vary from country to country. 

Other Organizations

The following organizations may provide additional information in Vietnamese.